اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۳۰حقوق جزای عمومی «مجازات ها» «بر اساس تحولات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1392»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۹۶۳

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباني ، توجيهات و اصول حاکم بر مجازات ها
2- مجازات هاي اصلي ، تکميلي و تبعي
3- نحوه تعيين و اعمال مجازات ها
4- تخفيف مجازات و معافيت از آن
5- تعويق صدور حکم
6- تعليق اجراي مجازات
7- نظام نيمه آزادي
8- نظام آزادي مشروط
9- مجازات هاي جايگزين حبس