اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۴۷اعتبارات اسنادی »بازچاپ1402»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۴۷۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۰۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شناخت اعتبار اسنادي
2- مفهوم، انواع، پيشينه، منابع و سازوکار اعتبار اسنادي
3- ماهيت اعتبار اسنادي و اصول حاکم بر آن
4- تعهدات بانک گشايش کننده اعتبار در مقابل خريدار و فروشند
5- تعهدات بانک گشاينده اعتبار در مقابل خريدار
6- تعهدات بانک گشاينده اعتبار در مقابل فروشنده
7- تعهد پذيرش پرداخت بانک در مقابل فروشنده
8- حقوق بانک گشايش کننده اعتبار در برابر خريدار و فروشنده
9- حقوق گشاينده اعتبار در مقابل خريدار
10- حقوق مالي
11- حقوق غير مالي
12- .....