اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۹۲تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری (بازچاپ1401)


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۷۰۴

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۲۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کنفراس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و سازمان جهانی مالکیت فکری
2- ارتباط حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق مالکیت فکری
3- مختصری از حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی
4- تلاقی حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی
5- محل تلاقی حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری تنظیم شده در چهارچوب‌های حقوقی مختلف
6- قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی حاکم بر روابط مالکیت فکری
7- جایگاه مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی در اسناد مالکیت فکری
8- دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی
9- وضع موضوعات حقوقی مرتبط
10- تعیین اینکه آیا موضوع حقوقی می‌تواند توسط دادگاه تصمیم گیری شود یا خیر
11- کدام دادگاه محلی یک کشور صلاحیت تصمیم گیری در مورد دعوی را دارد؟
12- قانون ماهوی مورد اعمال دادگاه
13- ساختار
14- فرایند تعیین قانون حاکم - یک فرایند چند مرحله ای
15- مسائل مطرح در خصوص اعمال حقوق بین‌الملل خصوصی در مالکیت فکری با توجه به قانون حاکم
16- چگونگی شناسایی و اجرای رأی در سایر کشورها
17- شناسایی و اجرای آرای خارجی
18- مسائل مربوط به همکاری اداری یا قضایی
19- جمع آوری مدارک از خارج کشور
20- پذیرش اسناد خارجی