اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۴۴

مجموعه مقررات مربوط به زندان و زندانی

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۶۷۸

سال چاپ:۱۴۰۲

۳۰۰ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
ـ قانون تبدیل شوراهای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
ـ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ـ دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ـ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
ـ آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان
ـ آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی
ـ آیین نامه اجرایی بازداشتگاههای موقت
ـ آیین نامه انجمنهای حمایت زندانیان
ـ آیین نامه مراکز مراقبت بعد از خروج
ـ آیین نامه کانون اصلاح و تربیت
ـ آیین نامه سجل قضایی
ـ قانون پیشگیری از وقوع جرم
ـ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها