اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۵۵

بررسی تطبیقی اصل تغییر ناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و آمریکا

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۴۲۹

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۲۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شناخت اصل تغییرناپذیری و بررسی جنبه‌های مختلف آن
2- مفهوم و مبانی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی
3- قلمرو اصل تغییرناپذیری
4- تغییر‌ناپذیری اصحاب دعوا
5- تغییر‌ناپذیری موضوع دعوا
6- تغییرناپذیری سبب یا اسباب دعوا
7- نحوة اجرای اصل تغییرناپذیری در حقوق ایران و آمریکا
8- نحوة اجرای اصل تغییرناپذیری از حیث ارکان دعوا و ادله
9- پذیرش لزوم ایجاد ثبات در ارکان دعوا و ادله
10- برداشت‌ها از اصل تغییرناپذیری از حیث ضرورت رسیدگی اختصاصی به هر دعوا
11- منع یا جواز تجمیع دعاوی در حقوق ایران و آمریکا
12- موارد جمع بین دعاوی