اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۸۳بایسته های حقوق جزای اختصاصی « حدود و قصاص»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۴۹۸

سال چاپ:۱۴۰۱

۴۴۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حدود
2- مواد عمومی
3- جرایم موجب حد
4-زنا
5- لواط، تفخیذ و مساحقه
6- قصاص
7- اقسام و تعاریف جنایات
8- تداخل جنایات
9- شرایط عمومی قصاص
10- قصاص عضو
11- موجب قصاص عضو
12- شرایط قصاص عضو
13- اجرای قصاص
14- اجرای قصاص نفس
15- اجرای قصاص عضو