اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۱

تامین خسارت احتمالی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۱۴۳

سال چاپ:۱۴۰۲

۳۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۹۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اخذ تأمین در تأمین خواسته
2- شرایط اخذ تامین
3- نوع و میزان تأمین و مهلت تودیع آن
4- مطالبه خسارت از تأمین و استرداد تأمین
5- اخذ تأمین در سایر موارد
6- اخذ تأمین در مرحله دادرسی و قبل از آن
7- اخذ تأمین در مرحله اجرای حکم
8- اخذ تأمین در فرجام خواهی از احکام غیرمالی